SINH HOAT


KnhchoChưTnứccngqyạoHữuv
qivịPhậtTử.Chngti(mộtnhmPhậtTửyu
mếnPhậtgio)thnhlậpphngTHẢOLUẬNPHẬT
PHPONLINEtrn
Paltalk.Nhằmmụcđchchiaxẻ
nhữnghiểubiếtvềgiolcủaứcPhậtvứngdụng
chnlcủaNgivocuộcsốngsinhhoạthằngngy
đểđạtanlạcvhạnhphc.

ChngtihyvọngrằngtớivớiphngTHẢOLUẬN
PHẬTPHPONLINE,qyvịsẽhilngvớinhữnggiờ
thảoluậnhữuchvthuthập.


NAMMԠBỔNSƯTHCHCAMUNIPHẬT


----------@---------


LỊCHSINHHOẠTHNGTUẦN - TLPP-ONLINE
( Lưu:LịchSinhHoạtdnggiờCali )
Hours (Cali time) Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
10:00 AM 0 0 0 0 0 0 Thay Tue Giac
10:30 AM 0 0 0 0 0 0 Thay Tue Giac
11:00 AM 0 0 0 0 0 0 Thay Tue Giac
11:30 AM 0 0 0 0 0 0 0
12:00 PM 0 0 0 0 0 0 TT Chan Thuan
12:30 PM 0 0 0 0 0 0 TT Chan Thuan
1:00 PM 0 0 0 0 0 0 0
1:30 PM 0 0 0 0 0 0 Thay Tue Giac-ThamVan
2:00 PM 0 0 0 0 0 0 Thay Tue Giac-ThamVan
2:30 PM 0 0 0 0 0 0 Thay Tue Giac-ThamVan
3:00 PM 0 0 0 0 0 0
3:30PM 0 0 0 0 0 Su Uyen Minh
4:00 PM 0 0 0 0 0 Su Uyen Minh
4:30 PM 0 0 0 0 0 0 Su Uyen Minh
5:00 PM 0 0 0 0 0 TT Van DamSu Uyen Minh
5:30 PM 0 0 0 0 0 TT Van DamSu Uyen Minh
6:00 PM 0 0 0 0 0 TT Van DamSu Uyen Minh
6:30 PM 0 0 0 0 0 00
7:00 PM TT Tri Hoang TT Thien Tam Thay Hanh Tue DD Tri Hien Ni Su DongKinhTT Dong Tri / TT Tue ChieuTT Vien Ly
7:30 PM TT Tri Hoang TT Thien Tam Thay Hanh Tue DD Tri Hien Ni Su Dong Kinh TT Dong Tri / TT Tue ChieuTT Vien Ly
8:00 PM TT Tri Hoang TT Thien Tam Thay Hanh Tue DD Tri Hien Ni Su Dong Kinh TT Dong Tri / TT Tue ChieuTT Vien Ly
8:30 PM TT Tri Hoang TT Thien Tam Thay Hanh Tue DD Tri Hien Ni Su Dong Kinh TT Dong Tri TT Vien Ly
9:00 PM 0 0 0 00 00
9:30 PM TT Nguyen Sieu 0HT Bao Vuong

Phap Mon Tinh Doi

TT Nguyen Sieu

00
10:00 PM TT Nguyen Sieu 0HT Bao Vuong Phap Mon Tinh DoTT Nguyen Sieu 00
10:30 PM TT Nguyen Sieu 0HT Bao Vuong 0 Phap Mon Tinh DoTT Nguyen Sieu 00
11:00 PM 0 00 Phap Mon Tinh Do000
11:30 PM 0 00 0 000
0:00 AM 0 0 0 0 0 0 0
setstats 1