WELCOME TO THAO LUAN PHAT PHAP !

                        Search:  Tin Phat Giao The Gioi  Tin Phat Giao Viet Nam  Tin Viet Nam  Tin The Gioi

 Trang Nha
 Ban Giang Su
 Ban Dieu Hanh
 Lich Sinh Hoat
 Thong Bao
 Down-Load Bai Giang
 Lien Lac
Tu-Lieu
Kinh-Phat
Truyen-Phat
Nhac-Phat
Nhac-Doi
Gia-Chanh
Chat-Room:
Dien-Dan Phat Phap
Nghi Quyet 427 USA
Nghi Quyet Chau Au
Lich Su GHPGVNTN
Ban Muon Link?
Danh Sach Cac Chua`
Tu Thuoc Gia Dinh


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT (GHPGVNTN)  
THE UNIFIED BUDDHIST CHURCH OF VIETNAM

Danh Sách các Vị Lănh Đạo Viện Hóa Đạo GHPGVNTN
HT THICH QUANG DO
Ḥa Thượng Thích Quảng Độ
Viện Trưởng Viện Hóa Đạo
TT THICH TUE SY~
Thượng Tọa Thích Tuệ Sỹ
Đệ Nhất Phó Viện Trưởng (VP1)

Thượng Tọa Thích Viên Định
Đệ Nhị Phó Viện Trưởng (VP1)

Ḥa Thượng Thích Hộ Giác
Phó Viện Trưởng (VP2)

Ḥa Thượng Thích Chánh Lạc
Phó Viện Trưởng (VP2)

Thượng Tọa Thích Đức Thắng
Tổng Thư Kư (VP1)

Thượng Tọa Thích Viên Lư
Phó Tổng Thư Kư (VP2)

Thượng Tọa Thích Nguyên Lư
Tổng Thủ Quỹ

Ḥa Thượng Thích Đức Chơn
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ

Thượng Tọa Thích Thái Ḥa
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp

Thượng Tọa Thích Quảng Hạnh
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự

Thượng Tọa Thích Không Tánh
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện

Thượng Tọa Thích Thanh Huyền
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên

Thượng Tọa Thích Thành Đạt
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Kiến Thiết

Thượng Tọa Thích Phước An
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa

Thượng Tọa Thích Phước Viên
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI – HOA KỲ
THE VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION IN THE UNITED STATES

(Nhiệm Kỳ 2003-2007)

A. HỘI ĐỒNG ĐẠI DIỆN (tức Hội Đồng Chứng Minh)

1. Ḥa Thượng THÍCH HỘ GIÁC
2. Ḥa Thượng THÍCH CHÁNH LẠC
3.  Ḥa Thượng THÍCH THẮNG HOAN
4. Ḥa Thượng THÍCH TRÍ CHƠN

5. Ḥa Thượng THÍCH GIÁC LƯỢNG
6. Ḥa Thượng THÍCH TÍN NGHĨA
7. Ḥa Thượng THÍCH NGUYÊN AN               

B. Hội Đồng Điều Hành:

1. Chủ Tịch :  Ḥa Thượng Thích Hộ Giác
2.  Phó Chủ tịch Nội vụ: Ḥa Thượng Thích Chánh Lạc
3.  Phó Chủ tịch Ngoại vụ: Ḥa Thượng Thích Trí Chơn
4.  Phó Chủ tịch Liên lạc các châu: Ḥa Thượng Thích Thắng Hoan
5.      Phó Chủ tịch Giải trừ Pháp nạn: Ḥa Thượng Thích Giác Lượng
6.      Phó Chủ tịch Nghiên cứu Kế hoạch: Pháp sư Niên trưởng Thích Giác Đức
7.      Tổng Thư kư: Thượng tọa Thích Viên Lư
8.      Phó Tổng Thư kư: Thượng tọa Thích Minh Dung
9.      Tổng thủ quỷ: Ni Trưởng Thích Nữ Nguyên Thanh
10.  Phó Tổng thủ quỷ: Ni sư Thích Nữ Tịnh Thường
11.  Tổng vụ Trưởng Tổng vụ Tăng bộ: Ḥa thượng Thích Nguyên An
12.   Tổng vụ Trưởng Tổng vụ Ni bộ: Sư bà Thích Nữ Giác Hương
13.  Tổng vụ Trưởng Tổng vụ Văn hóa: Thượng tọa Thích Nguyên Siêu
14.  Tổng vụ Trưởng Tổng vụ Giáo Dục: Thượng tọa Thích Vân Đàm
15.  Tổng vụ Trưởng Tổng vụ Thanh Niên: Thượng tọa Thích Huyền Việt
16.  Tổng vụ Trưởng Tổng vụ Cư Sĩ: Ḥa thượng Thích Tín Nghĩa
17.  Tổng vụ Trưởng Tổng vụ Truyền Thông: Thượng tọa Thích Giác Đẳng
18.  Tổng vụ Trưởng Tổng vụ Kinh tế Tài chánh: Thượng tọa Thích Nguyên Trí
19.  Tổng vụ Trưởng Tổng vụ Nghi lễ: 
* Phụ tá Thượng tọa Thích Thông Đạt
20.   Tổng vụ Trưởng Tổng vụ Xă hội: Thượng tọa Thích Trí Lăng
21.   Tổng vụ Trưởng Tổng vụ Giao tế: Giáo sư Trần Quang Thuận

C.  HỘI ĐỒNG GIÁM LUẬT (Chưa có vị Chủ tịch)

 Phụ tá:  Thượng tọa Thích Viên Thành
 Thành viên:  Thượng tọa Thích Giác Chân.

     D. HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT        

Chủ tịch: Ḥa Thượng Thích Huyền Dun
Thành Viên:  Thượng tọa Thích Pháp Tánh
Thành viên:   Thượng tọa Thích Minh Tuyên.

Văn Pḥng Giáo Hội

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

THE UNIFIED BUDDHIST CHURCH OF VIETNAM


Ḥa Thượng Chủ Tịch Thích Hộ Giác
Chùa Pháp Luân
13913 S. Post Oak Rd
Houston, TX 77045
Tel: (713) 433 4364

Thượng Tọa Tổng Thư Kư Thích Nhật Trí
TT Thích Viên Lư
Chùa Diệu Pháp
311 E. Mission Road San Gabriel,
CA 91776, USA
Tel: (626) 614-0566
w (626) 288-5359
Fax: 626-286-8437
E-mail:
vptt@ghpgvntn.net  

Đại hội Khoáng Đại Kỳ II
Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống nhất Hải Ngoại
tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan

 

Hội Đồng Điều Hành
nhiệm kỳ 2003- 2007
 Hội Chủ
ḤaThượng Thích Như Huệ


Phó Hội chủ Nội vụ:
HT Thích Bảo Lạc


Phó Hội chủ Ngoại vụ:
TT Thích Quảng Ba


Phó Hội chủ kế hoạch:
TT Thích Phước Nhơn

Phó Hội chủ đặt trách Tân Tây Lan
TT Thích Trường Sanh


Tổng Thư kư:
TT Thích Nhật Tân


Phó Tổng Thư kư
1
: ĐĐ Thích Nguyên Tạng


Phó Tổng Thư kư 2: ĐĐ Thích Phổ Huân


Chánh thủ quỹ:
Sư cô Thích Nữ Tâm Lạc


Phó Thủ quỹ: Sư cô Thích Nữ Bảo Trường


Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự:
TT Thích Bổn Điền


Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tăng Sự: TT Thích Nguyên Trực


Vụ Trưởng Vụ Ni Bộ (trực thuộc Tổng Vụ Tăng sự):

Ni trưởng Thích Nữ Phước TríPhó Vụ Trưởng Ni Bộ:
Ni Trưởng Thích Chơn Đạo


Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ hoằng pháp :
HT Thích Bảo Lạc

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ hoằng pháp:
TT Thích Tâm Phương


Tổng Vụ Phó Tổng Vụ hoằng pháp:
Sc Thích Nữ Bảo Sơn


Tổng Vụ Phó Tổng Vụ hoằng pháp:
ĐH Đồng LoạiTrần Nguyên Trung


Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục:
TT Thích Trường Sanh


Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục:
ĐĐ Thích Đạo Thông


 
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: ĐH Lâm Như Tạng


Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh niên GĐPT:
TT Thích Phước Nhơn


Tổng Vụ Phó Tổng Vụ
TN GĐPT:
ĐĐ Thích Nguyên Tạng


Tổng Vụ Phó Tổng Vụ TN GĐPT:ĐH Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm


Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xă hội:
TT Thích Quảng Ba


Tổng Vụ Phó Tổng vụ Từ Thiện Xă hội:
TT Thích Tịnh Đạo


Tổng Vụ Phó Tổng vụ Từ Thiện Xă hội:
Thích Nữ Chơn Đạo


Tổng Vụ Phó Tổng vụ Từ Thiện Xă hội:
Sc Thích Nữ Thành Liên


Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài chánh :
TT Thích Như Định


Tổng Vụ
 phó Tổng VụTài chánh: ĐĐ Thích Phổ Hương


Tổng Vụ phó Tổng Vụ Tài chánh:
Sc Thích Nữ Bảo Sơn


Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư sĩ:
TT Thích Quảng Nghiêm


Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Cư sĩ :
Thích Nữ Nguyên Khai

 


Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi lễ: 
TT Thích Tâm Minh


Tổng Vụ phó Tổng Vụ Nghi lễ:
Thích Như Định


Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi lễ:
Thích Phổ Hương.

  Hoa Thuong Thich Quang Do

 TT Thich Tue Sy

 Co^' Ni Su Thich Nu Tri Hai

 TT Thich Tri Sieu Le Manh That

Duc De Tu Tang Thong Thich Huyen Quang

Duc De Tu Tang Thong Thich Huyen Quang , Giao Hoi Phat Giao Thong Nhat Viet Nam.

Chua Dieu Phap
Chua Phap Luan
Chua Van Phap
Chua Phap Van
GHPGVNTN(The Unified Buddhist Church of Viet-Nam)
Lop Hoc DieuPhap
Music-Romance
Nhan Quyen Cho Viet Nam
Tuoi Tre Viet Nam Len Duong
Vien Tang Thong
Tu Vien Quang Duc
Hoi Tu Thien Hue
ThienVienDaiDang
Trung Tam Du Kien (Data Center)


© Copyright 2004 THAO LUAN PHAT PHAP . All rights reserved. Contact: ALAIN BAO